Soutěž Měníme svět k lepšímu

Zapojte se od září 2022 do dalšího ročníku Projektů proměny a přihlaste se jako tým se svým projektem do celonárodní soutěže Měníme svět k lepšímu

Nejlepší soutěžní projekty budou na jaře roku 2023 vyhodnoceny a oceněny. Celkem odměníme v soutěži 6 vítězných týmů hodnotnými cenami.

Zapojením do soutěže prakticky navážete na odkaz J. A. Komenského – snažit se dělat svět lepším místem pro život.

A nebojte se, jakmile svůj projekt zaregistrujete, obdržíte od nás celou řadu praktických tipů, jak v soutěži pokračovat. Dostanete příležitost inspirovat českou veřejnost i vaši místní komunitu k uskutečnění pozitivní změny ve svém okolí v těchto sedmi oblastech: vzdělanost | rodina | vláda | víra | média | umění | podnikavost.

Prostě se rozhlédnete kolem sebe a zjistíte, co všechno je v nepořádku, a že je ve vaší moci mnohé z toho společnými silami napravit. Nechceme přece jen mluvit o tom, co potřebuje nápravu, chceme něco dobrého vykonat.

Navíc zjistíte, že vám účast v Projektech proměny pomůže ke stmelení kolektivu a získáte cenné zkušenosti.

Přejeme vám mnoho dobré inspirace a už teď se těšíme na realizaci a sdílení vašich nápadů, které v návaznosti na poselství Komenského přispějí k proměně naší společnosti! Soutěžit můžete buď jako třídní kolektiv nebo jeho část, jako parta kamarádů a přátel ze školy, sídliště, zájmové skupiny či církve.

Tak do toho!

Harmonogram soutěže

Pro účast v soutěži Měníme svět k lepšímu je třeba seznámit se s harmonogramem a pravidly a poté se registrovat on-line.

 • Plánování/realizace/závěrečná zpráva: 1. 9. 2022 – 30. 4. 2023
 • Kontrola formální správnosti projektů: 1. 5. – 14. 5. 2023
 • Veřejné hlasování: 15. 5. – 22. 5. 2023
 • Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže a ocenění nejlepších projektů: 31. 5. 2023

Registrace Projektu proměny do soutěže

  1. Registrujte projekt v online formuláři a získejte další zajímavé materiály, které se vám budou hodit při realizaci projektu.
  2. Po vyplnění formuláře obdržíte potvrzení a další odkaz na formulář, který vyplníte při dokončení projektu. 
  3. Do vašeho profilu vložte odkaz/odkazy, kde bude možné najít video- či fotodokumentaci k vašemu Projektu proměny. (Nahrajte odkaz na video /délka max. 2 min./, umístěné např. na YouTube či FB; fotky či powerpointovou prezentaci /max. 10 slidů, do velikosti 5MB/).
  4. Po realizaci projektu odešlete nejpozději do 30. 4. 2023.  Vámi vyplněné informace budou sloužit jako podklad pro závěrečnou zprávu poradce.

Pro více informací o Projektech proměny a soutěži doporučujeme pročíst Akční plán.

V případě dotazů pište na info@komensky2020.cz.

Pravidla soutěže

Soutěžní kategorie

 • Soutěží týmy ve třech věkových kategoriích – 1. stupeň ZŠ (6–11 let), 2. stupeň ZŠ (12–15 let) a SŠ/SOU (16–19 let).

Hodnocení projektů odbornou komisí

 • Soutěžní projekty, které projdou formální kontrolou správnosti, budou hodnoceny odbornou komisí dle následujících kritérií:
 1. Naplnění myšlenek J. A. Komenského
  • odkaz na citát – 1 bod
  • propojení s odkazem ve způsobu práce –  3 body
  • aktualizace myšlenky Komenského pro současnost – 5 bodů
 2. Realizace inspirativního projektu
  • projekt realizován – 1 bod
  • projekt s nadstandardní invencí – 3 body
  • velmi inspirativní projekt s potenciálem replikace – 5 bodů
 3. Význam projektu
  • dosah v rámci školy/zájmového uskupení – 1 bod
  • dosah k bezprostředním kontaktům soutěžících (kamarádi, rodina) – 3 body
  • přesah na úroveň větší komunity (obec, okres, kraj) – 5 bodů

Na základě dosažených výsledků rozhodne odborná komise o vyhlášení vítězných TOP projektů v každé věkové kategorii.

Veřejné hlasování

 • Dále z každé věkové kategorie bude veřejným hlasováním vybrán jeden vítězný projekt. Veřejné hlasování nepodléhá hodnocení dle výše uvedených kritérií, o vítězích v jednotlivých věkových kategoriích rozhodne počet získaných hlasů. I zde tak budou celkem tři vítězné projekty.
 • Pro jeden projekt je možné zaslat maximálně 20 premium SMS z jednoho telefonního čísla. Více info k hlasování najdete na https://komensky2020.cz/soutez/.

Odměny

 • Celkem tedy bude vyhlášeno šest vítězných projektů – 3 na základě hodnocení odborné komise a 3 z veřejného hlasování. Jejich autoři obdrží hodnotné ceny.

Změna pravidel vyhrazena.

V tomto školním roce 2022/23 by odborná komise ráda udělila speciální Cenu sympatie Ukrajině jednomu projektu, který kromě výše uvedených kritérií integruje do svého projektu ukrajinské žáky a jejich rodinné příslušníky.

Ohlédnutí za předchozími ročníky soutěže

Ve školním roce 2021 – 2022 byla soutěž úspěšně završena předáním cen šesti vítězným týmům  v hodnotě 120 000 Kč. Více zde

Ve školním roce 2020 – 2021 byla soutěž úspěšně završena předáním cen sedmi vítězným týmům  v hodnotě 170 000 Kč. Více zde

Děkujeme všem zúčastněným týmům za krásné projekty, které přinesly dle Komenského přání dobré věci do nějaké oblasti lidství.

Zapojte se do Projektů proměny!

„Lidskost není docela v pořádku, ale není docela ztracena.“ J. A. Komenský

Chceme motivovat žáky k tomu, aby v návaznosti na vizi Komenského navrhli a následně sami zrealizovali svůj vlastní Projekt proměny v některé z těchto oblastí: rodina, vzdělanost, vláda, víra, podnikavost, umění a média.

Cílem programu je aktivizovat mladé lidi k realizaci konkrétní „dobré věci“ ve svém okolí, ve své komunitě, v národě.

Nechceme přece jen mluvit o tom, co potřebuje nápravu, chceme něco dobrého vykonat.

Navíc zjistíte, že vám účast v Projektech proměny pomůže ke stmelení kolektivu a zažijete spoustu legrace.

Jak si užil Projekt proměny tým ze ZŠ Prachatice v roce 2020? Podívejte se na krátké video.

Nechte se inspirovat vítězným týmem z Dobřan v roce 2020 reportáží z ČT2.

Uskutečnění změny – Pozitivní řešení – Vzájemná inspirace

Projektové dny s Komenským

Proč neudělat projektové dny s Komenským? Nabízíme vám již hotový projektový den včetně materiálů, který si můžete upravit na míru pro svoji třídu nebo školu.

Projektové dny jsou dnes běžnou součástí školních vzdělávacích programů a je na ně možné využít i finanční podpory ze šablon, které dobíhají do konce roku a také z nového operačního programu Jan Amos Komenský . Jedná se konkrétně o šablonu 1.II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ  opjak.cz/wp-content/uploads/2022/05/Priloha_c_2_Prehled_sablon_MS_a_ZS_I_OPJAK_final_web.pdf

Projektové dny rozvíjejí průřezové téma Výchova demokratického občana, které “má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti. Ta vyjadřuje způsobilost orientovat se ve složitostech, problémech a konfliktech otevřené, demokratické a pluralitní společnosti. Její získání má umožnit žákovi konstruktivně řešit problémy se zachováním lidské důstojnosti, respektem k druhým, ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, svobod a odpovědností, s uplatňováním zásad slušné komunikace a demokratických způsobů řešení.“ (RVP ZV, 2017, s. 128)

Dvě varianty projektových dní:

 1. Minus na plus s Amosem
Preventivně vzdělávací program s časovou dotací čtyř vyučovacích hodin.

Cílem je pomoci stmelit kolektiv a vést žáky k osobnostnímu rozvoji a k pozitivnímu přístupu v mezilidských vztazích. Jedinečnou aplikací do života je také výzva k Projektu proměny, se kterým se žáci mohou přihlásit do soutěže Měníme svět k lepšímu.

 • Komenského příběh lidskosti
 • aktivity k upevnění vztahů
 • důraz na stmelení třídního kolektivu
 • příprava na Projekty proměny

Anotace projektového dne Minus na plus s Amosem.

V první části se žáci seznámí zajímavou a interaktivní formou s klíčovými životními etapami Jana Amose Komenského. Jeho osobní příběh a zejména jeho schopnost nevzdávat se v těžkých životních situacích je pro dnešní mladé lidi inspirativní. Zahrají si labyrint a dozví se také o Komenského celoživotní touze po proměně lidstva, která není možná bez proměny jednotlivce.

V druhé části se žáci zaměří na zlepšení blízkých vztahů a komunikaci s druhými pomocí metody známé jako „Pět jazyků lásky“ a pomocí pestré škály aktivit.

Cílová skupina: 6. – 9. ročníků ZŠ a 1. – 4. ročníků SŠ

2. S Komenským měníme svět k lepšímu
Preventivně vzdělávací program s časovou dotací čtyř vyučovacích hodin.

Cílem je stmelit třídní kolektiv, poskytnout žákům společný zážitek a aktivizovat je ke konkrétní „dobré věci“ v jejich okolí, obci či komunitě. Bonusem je pak možnost přihlásit tyto Projekty proměny do celonárodní soutěže Měníme svět k lepšímu.

 • Komenského příběh lidskosti
 • sedm oblastí nápravy věcí lidských
 • příprava na týmový Projekt proměny

Anotace projektového dne S Komenským měníme svět k lepšímu.

V první části se žáci seznámí zajímavou a interaktivní formou s klíčovými životními etapami Jana Amose Komenského. Jeho osobní příběh a zejména jeho schopnost nevzdávat se v těžkých životních situacích je pro dnešní mladé lidi velmi inspirativní. Zahrají si labyrint a dozví se také o celoživotní touze Komenského po proměně lidstva k lepšímu, která není možná bez proměny jednotlivce.

V druhé části jsou žáci v návaznosti na vizi Komenského prakticky vedeni k tomu, aby navrhli a následně sami zrealizovali svůj vlastní týmový nebo osobní Projekt proměny v některé z těchto oblastí: rodina, vzdělanost, vláda, víra, podnikavost, umění a média.

Cílová skupina: 6. – 9. ročníků ZŠ a 1. – 4. ročníků SŠ

Vlastní realizaci Projektu proměny plánujte dle vašich možností  a časové dotace na dalším projektovém dni, nebo jej rozložte na prvním stupni ZŠ do hodin  vlastivědy a u starších žáků na druhém a třetím stupni ve společenskovědních předmětech (občanské výchovy, ZSV, dějepisu apod.) K plánování a realizaci projektu můžete dobře využít i třídnické hodiny. 

V případě zájmu o realizaci projektového dne nás kontaktujte:
Hana Martináková, hmartinakova@etickavychova.cz, 737 637 033

 

Cena: 7000,– + cestovné pro jeden třídní kolektiv
Nyní akční cena díky dotaci od sponzorů 5.000,– (jen po omezenou dobu do vyčerpání dotace) + cestovné. Doporučujeme financování ze šablon. https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/ 
Pozn.: V ceně je akční plán projektového dne, výstava ilustrovaných citátů (14 ks) včetně nápadníku, jak s nimi pracovat.

Uskutečnění změny – Pozitivní řešení – Vzájemná inspirace

Objednejte si lektora   

 

Seznamte žáky s Učitelem národů  skrze zajímavý interaktivní program Komenského příběh lidskosti (2 vyuč.hod.) vedený proškoleným lektorem, kterého si pozvete z portálu NAJDILEKTORA.CZ . Někteří lektoři mohou pro vaše žáky zrealizovat také program na vámi vybrané téma z nabídky vytvořených lekcí Komenský pro život – Úcta k životu.

O čem je program Komenského příběh lidskosti?   

Komenského příběh lidskosti je vzdělávací program pro základní a střední školy, v němž se studenti seznámí zajímavou a moderní formou s životem J. A. Komenského. Školy jej mohou využít v projektovém dnu a pozvat si pro realizaci programu proškoleného lektora.
Na příkladu Komenského si studenti vytvoří svou „timeline“ časovou osu vlastního života a uvědomí si základní lidské touhy. Seznámí se s největší touhou Komenského – touhou po nápravě lidstva.

Životní příběh učitele národů inspiruje k zamyšlení, jak překonávat překážky a nacházet naději za všech okolností.

Cílová skupina: 3 verze programu: 4. – 6. třída ZŠ; 7. – 9. třída ZŠ; SŠ. (Délka 90 minut).

Program naplňuje požadavky RVP pro dějepis, občanskou výchovu a základy společenských věd.

Objednávka programu: proškoleného lektora Vám zajistí koordinátorka Hana Martináková, hmartinakova@etickavychova.cz, 737 637 033

Mapa projektů a akcí

Kliknutím na jednotlivé Projekty proměny se dozvíte jejich téma a další podrobnosti. Kliknutím na akci se dozvíte základní informace o termínu konání, místu a dalších podrobnostech.

Zdroje pro výuku zdarma

Interaktivní kniha

Interaktivní kniha přibližuje zábavnou formou ústřední myšlenky Komenského nadčasového díla Obecná porada o nápravě věcí lidských současné mladé generaci.

Odkaz na knihuMobilní aplikace ke stažení (Android)

Další zajímavosti z interaktivní knihy

Komiks
Timeline kvíz
Bonusy

Metodiky Úcta k životu

Úcta k životu – výchova demokratického občana, tak zní projekt zaměřující se na principy demokratické kultury především rozvojem kompetencí a kritického myšlení. Výsledkem projektu je 48 nových metodik pro 1. i 2. stupeň ZŠ a první dva ročníky SŠ/SOŠ/SOU doplněné o pracovní listy, prezi prezentace a krátká videa. Garantem projektu je doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. Metodiky stahujte na https://eu.uctakzivotu.cz/

Další zdroje pro výuku

Novinka: Labyrint do škol, školy do kin – kinoprojekce animovaného filmu Labyrint světa a ráj srdce pro třídní kolektivy ke 400. výročí napsání tohoto díla, více zde film-labyrint.cz

 

1) Výstava Komenského ilustrovaných citátů k objednání
spolu s nápadníkem pro práci s citáty
Využijte zdarma ke stažení citáty na doplnění pro žáky ZDE.
(Jako bonus pro registrované týmy do Projektů proměny a na individuální vyžádání zašleme záložky s citáty Komenského.)

2) Objednejte si  výstavu timeline Komenského života, která obsahuje 12 ks ilustrovaných obrazů formátu A2 vytištěných na křídovém papíře.

3) čtení myšlenek To nejlepší z Komenského 

4) komiks a kvíz v interaktivní knize  a mnoho videí se známými osobnostmi, které lze využít pro diskusi s žáky i v třídnických hodinách

5) Youtube série Svět, který má budoucnost s doc. Janem Háblem
nebo Ing. Petrem Kadlecem

6) film o životě J. A. Komenského Jako letní sníh, odvysílán na ČT2

7) animovaný seriál Labyrint světa a ráj srdce na ČTedu, 24 dílů po 5 min s pracovními listy

8) ) animované video o životě J. A. Komenského

9) ) knihy doc. Jana Hábla ke koupi: To nejlepší z Komenského, Na charakteru záleží, Lidskost není docela ztracena, Aby člověk neupadl v nečlověka, Labyrint upgrade, Učit(se) příběhem, I když se nikdo nedívá, Utopismus nebo realismus Komenského projektu nápravy věcí lidských?

Další zdroje pro výuku